2. Den entreprenöriella eleven

Målet för förändringen av skolan, som de drivkrafterna för förändring som beskrivits ovan skapar, är att bedriva en utbildning och en undervisning med målbilden att ge bästa möjligheter för alla elever att utvecklas mot en ny framtid. En framtid som anses tillhöra den entreprenöriella eleven.

I sammanfattning kännetecknas den entreprenöriella eleven av följande (också detta är en sammanfattning till stora delar hämtad ur Skolverkets skrift :”Skapa och våga – Om entreprenörskap i skolan” (2010)):

  • Kreativitet och innovation – eleven har förmågan att agera i gränslandet mellan det kända och det okända.
  • Handlingskraft, mod, initiativkraft och uthållighet – eleven har förmågor att få saker att hända och att bli gjorda
  • Eleven känner sig själv, litar på sin egen förmåga och tar ansvar
  • Eleven känner sitt eget sätt att lära, litar på detta och vågar använda kunskaperna i verkliga situationer
  • Eleven har förmågan att lösa uppgifter i samarbete, är bra på att kommunicera och kan bilda nya kunskaper i samarbete

En viktig del i arbetet för att utveckla den entreprenöriella undervisningen är att göra dessa förmågor ”synliga” för såväl elever som pedagoger. Vad menar vi med exempelvis ”kreativitet”? Hur ser vi den hos eleven och hur ser eleven den hos sig själv och hur syns den i undervisningen?

Inom en del beskrivningar finns även följande med:

  • Eleven har kunskaper om företagande

Huruvida det sistnämnda är en del i målet för det entreprenöriella lärandet är inte helt entydigt. Det beror på grundsynen på vad entreprenöriellt lärande är och denna kan skilja mellan olika personer eller organisationer som arbetar med entreprenöriellt lärande. I min bild av entreprenöriellt lärande finns inte denna del med som något fundamentalt. Det kan dock ingå, efter önskemål och förutsättningar.

Liknande utvecklingsidéer

Vid en jämförelse med andra och liknande sätt att se på skolans och samhällets utmaningar och försök att beskriva nya beståndsdelar i ett lärande som tydligare möter dessa nya utmaningar framkommer vissa likheter med entreprenöriellt lärande, men också skillnader.

De exempel som jag valt att titta lite på är ”21st Century skills” och OECD’s så kallade ”Nyckelkompetenser”. Det som är intressant och som gör dessa olika ingångar besläktade med entreprenöriellt lärande är att förklaringarna till varför utbildningen och undervisningen behöver utvecklas är tämligen lika. Bland annat talas om globaliseringen, om ny teknik, och om behovet av att förändra skolan.

Det innehållsliga, det vill säga, vad målet för elevernas lärande är, skiljer sig däremot en del. Inte på så sätt att de motsäger varandra utan mer för att entreprenöriellt lärande beskrivs som om det fokuserar mer på just kompetenser. Både 21st Century skills och OECD’s nyckelkompetenser innehåller fler områden som är mer direkt kopplade till vad man kan kalla ämneskunskaper, exempelvis till språk, naturvetenskap och matematik.

Detta innebär inte att en skola som satsar på entreprenöriellt lärande inte arbetar med ämneskunskaper. Det entreprenöriella lärandet, som jag beskriver det i den här texten, kan beskrivas som om det bedrivs ”inom läroplanen” (in-curricula – Martin Lackéus). Syftet är att utveckla kompetenser samtidigt som läroplanernas alla mål nås. Kompetenserna finns dessutom inbäddade i läroplanen, så arbetssättet bygger på ett ömsesidigt samspel mellan kunskapskrav, centralt innehåll och de entreprenöriella kompetenserna.

Men, bland de förmågorna som är lika inom de olika beskrivningarna av framtidens kompetenser som nämns ovan, dyker kompetenser från centrum av den entreprenöriella kärnan upp. Dessa är bland andra kreativitet, samarbete, metakognition, problemlösning, kommunikation och initiativ.

Kreativitet

Ett begrepp som dyker upp överallt i diskussionerna kring framtidskompetenser, nyckelkompetenser eller entreprenöriella kompetenser är kreativitet.

Vad kreativitet är, mer exakt, kan säkerligen vara föremål för en lång akademisk debatt men min tro är att de flesta ändå skulle hamna i beskrivningar som är ganska nära varandra. Exempelvis så här. I Nationalencyklopedin står följande:

Kreativitet (bildning till latin cre´o ‘skapa’, ‘frambringa’), förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.

En beskrivning som fångat mitt intresse lite extra är Míhaly Csikszentmihalyis (författaren till ”Flow”) sätt att uttrycka vad kreativitet är. Han säger:

Kreativitet kan handla om förmågan att bilda sig en egen uppfattning och våga lita på den (källa www.forskning.se)

Detta fångar på ett välfunnet sätt flera aspekter av målet för det entreprenöriella lärandet. Det handlar inte bara om att hitta på nya saker. Det handlar om något som vuxit fram i en individuell utvecklings- och lärandeprocess och som är så pass grundat i denna att man vågar hålla fast vid det. Man är beredd att pröva det många gånger innan man förkastar det.

Till del 3: Den entreprenöriella undervisningen

Annonser