Entreprenöriellt lärande

Inledning

Detta är en text i fyra delar om entreprenöriellt lärande. Varför det behöver vara en viktig del av dagens och framtidens skola, vad som menas med att vara ”entreprenöriell”, en översikt över arbetssätt och beståndsdelar i en undervisning som kan kallas för entreprenöriellt lärande och tips och exempel på hur man organisera en skola för att ge förutsättningar för entreprenöriellt lärande.

Om du vill gå direkt till någon av de fyra delarna klickar du på länkarna nedan. Texten är ganska lång. Läses bäst under ”ordnade former”, kanske inte i mobilen…

  1. Varför entreprenöriellt lärande?
  2. Den entreprenöriella eleven
  3. Den entreprenöriella undervisningen
  4. Organisera för entreprenöriellt lärande

Utöver de fyra delarna om det entreprenöriella lärandet finns det två bloggtexter som jag skrivit under året och som berör fritidshemmet och särskolan.

Underlagen till texterna och dess innehåll kommer från flera källor.

Dels ur en genomgång av en hel del forskning och forskningsöversikter om entreprenöriellt lärande och litteratur om forskning inom skolutveckling i stort. En stor del kommer också från den utbildning och det samarbete som min före detta skola och min kommun haft med MeUniversity.

Ytterligare en källa är den erfarenhet som jag själv gjort som rektor för en skola som uttryckligen valde att arbeta med entreprenöriellt lärande och från mitt arbete med implementering av entreprenöriellt lärande i övriga skolor i min kommun. Som jag nu är delaktig i som verksamhetsutvecklare.

Där finns även andra underlag. De omvärlds- och framtidsspaningar som bildar bakgrund för det mesta jag skriver på min blogg och som jag tar upp på mina föreläsningar är med som bakgrund även här.

Detta är min nuvarande bild av entreprenöriellt lärande, utifrån ovanstående olika inspirations- och kunskapskällor, och det sätt att bedriva denna form av undervisning som jag tror på. Texten ska läsas utifrån dessa förutsättningar.

Mitt mål är också att gradvis utveckla den här texten med nya eller utvecklade tankar. Så, bli inte förvånad om texten ser annorlunda ut den ena dagen än den andra. Om nu någon skulle vilja gå tillbaka och läsa om något.

Till del 1. Varför entreprenöriellt lärande?

Annonser