Värdegrundsarbete är undervisning

Värdegrundsarbete är en av kärnorna i det undervisningsuppdrag som läroplanerna ger oss. Egentligen är detta ganska tydligt – och det handlar inte om något som sker utanför den vanliga undervisningen, eller ens på särskilda lektioner.

Skolverket beskriver huvudingredienserna i det som ska ”förmedlas och gestaltas” i denna del av undervisningen enligt följande:

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

Läroplanen för grundskolan (Lgr11) säger dessutom att det ”i all undervisning” ska anläggas ”vissa övergripande perspektiv” (ss. 9-10). Dessa är:

  • historiskt perspektiv
  • miljöperspektiv
  • internationellt perspektiv
  • etiskt perspektiv

Dessutom vimlar ju kursplanerna av centrala innehåll som knyter an till detta. Och, så ska ju all undervisning ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SL SFS 2010:800 1 kap § 5). Då tänker jag också på Gapminders Ola Roslings begrepp Factfullness, som jag tagit upp tidigare. Åsikter framförs bäst underbyggda av fakta…

Ok – finns det något ämne som inte berörs av detta? Det är nog inte konstigare än så här. Följ läroplanen och undervisa enligt ovanstående.

När man betraktar samhällets, debattens och politikens samtida utveckling är det svårt att tycka att vi arbetat för mycket med detta…

Det finns ju flera olika ingångar i detta. Ibland hör jag att värdegrundsarbetet är något som ligger ”utanför” undervisningen, ett merarbete. Ibland hör jag att det materialiseras i särskilda lektioner; ”livskunskap”, ”EQ” och liknande. Visst. Men då tror jag att man delar upp det i två delar som egentligen inte kan särskiljas. Självklart ska alla elever få stöd i att utveckla ett sätt att bemöta andra människor som står i överensstämmelse med värdegrunden. Men det ska grundas i kunskaper om demokratin, alla människors lika värde och om vårt samhälle. Sedan är ju denna del i arbetet också en stor del i den ”fostran” (Lgr11, s. 9) som skolan och elevernas vårdnadshavare ska samarbeta kring, det är aldrig ensamt den ene eller andres ansvar.

Det är också viktigt att visa att värdegrunden är ”sann”. Skolan och dess personal måste själv agera i överensstämmelse med värdegrunden. Skolverket uttrycker det så bra och tydligt: Det handlar att lära OM värdegrunden, men också GENOM densamma.

Skolan ska också arbeta för att motverka kränkande behandling och diskriminering genom ett målinriktat arbete (SL SFS 2010:800 kap. 6). Min bedömning (och erfarenhet) är att om arbetet med värdegrunden enligt ovan görs så som jag beskriver är den största delen av det målinriktade arbetet redan gjort, och grunden för det åtgärdande arbetet (som rimligen kan beskrivas som tydligt kopplad till ”fostransuppdraget”) är lagd.

Så, är det egentligen så konstigt? Undervisa enligt läroplanen inom demokratiska arbetsformer. Samarbeta med hemmen om barnens utveckling till ”ansvarskännande individer och medborgare” (SL SFS 2010:800 1 kap. § 4). Detta ger en skola där eleverna får goda möjligheter att ”inhämta och utveckla kunskaper och värden” (ibid.).

 

Annonser