Formativ inspektion

Igår var jag på konferensen ”Skolans utmaningar och möjligheter” arrangerad av Skolverket och Skolinspektionen.

Dagen började bra men ju längre den led kändes det tyvärr mer och mer som att jag bara satt och lyssnade till en ändlös uppradning av exempel på dålig utbildning och undervisning i svenska skolor. Alla närvarande myndigheter hade rika källor av talande exempel att ösa ur. Och det gjorde de… Det som temat för dagen sagts vara; ”skolans möjligheter” exempelvis, lyste mer och mer med sin frånvaro.

Inte för att jag vill sopa problem under mattan, absolut inte. Om något är fel ska det upp till ytan. Men, allteftersom dagen gick tänkte jag mer och mer: Det finns väl inget som blir bättre av detta fokuserande på vad man funnit för brister, eller? De lösningar och vägar framåt (”skolans möjligheter” alltså) som emellanåt beskrevs var, utifrån min bedömning, alltför vaga och faktiskt rätt ”grunda”.

Det måste finnas andra sätt för Skolinspektionen att bidra till skolutveckling än det här? Andra sätt än genom inspektioner av olika slag vars syfte uttalat är att leta efter brister.

Skolverket använder normalt andra metoder som bidrar mer till utveckling, upplever jag.

Plötsligt slog det mig. Lösningen kanske är närmare än jag tänkt. Ett uppslag fanns på Skolverkets hemsida på en sida som heter ”formativ bedömning”. Där står:

Kännetecken för formativ bedömning

En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet.

Om vi byter ut eleven mot ”skolan” eller ”huvudmannen” och tänker att bedömaren är Skolinspektionen kunde det låta så här:

Kännetecken för formativ inspektion

En formativ inspektion kännetecknas av att målet för verksamheten tydliggörs, att information söks om var skolan/huvudmannen befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur skolan/huvudmannen ska komma vidare mot målet.

Fortsättningen på en formativ inspektion är sedan ett gemensamt arbete där förändringar genomförs i verksamheten, där fortlöpande bedömningar görs och ny framåtsyftande återkoppling ges utifrån varje ny bedömning. Inspektion och skolan/huvudmannen arbetar tillsammans på detta sätt fram till dess att målet är nått. Formativt, alltså, helt enkelt. Istället för summativt.

Så skulle man också kunna göra, tänker jag.

Annonser