2015 – Dags för lite nya tag i skolpolitiken

I dagar av breda överenskommelser om diverse politiska frågor kanske det vore lämpligt att låta skolan bli ett av dessa områden. Här kommer lite tips från mig om vad man skulle kunna börja med att prata om.

Fem punkter att ta upp:

  • Skolan är inte ett lämpligt politikområde för konflikt. Det är ett alldeles för viktigt samhällsfundament för att styras av de förenklingar som politisk debatt idag ofta präglas av.

Istället bör vi komma överens om att tillämpa någon form av konsensusmetod. Om vi till exempel börjar med att diskutera det som de allra flesta trots allt är överens om och sedan startar vi utvecklingen där. Gradvis tar vi sedan tag i fråga efter fråga där det finns olikheter i synen. Vi tar reda på allt om dessa frågor. Forskning, beprövad erfarenhet, internationella jämförelser etc. och diskuterar oss fram till ett nästa steg framåt som vi kan komma överens om. Litet eller stort. Det spelar ingen roll så länge det är framåt.

  • Undervisningens kvalitet och därmed lärarnas förmåga att undervisa är den kanske enskilt viktigaste faktorn för att vi ska lyckas.

Satsa resurser på att utveckla lärarutbildningarna så att de både lockar till sig studenter i tillräcklig grad och förmår att utbilda lärare som har de kompetenser som krävs i dagens och i morgondagens skola. Bygg också upp stabila och långsiktiga möjligheter för ständig fortbildning för aktiva lärare.

Jag tror att läraryrket blir attraktivt (och då kommer lönerna att följa med) av hög nivå på lärarutbildningen, av att skolorna blir tydligt professionella organisationer där lärarnas kompetens är garanten för undervisningens kvalitet och där alla nya utmaningar och problem och nya utmaningar hanteras proaktivt med kunskap och med vetenskapliga förhållningssätt.

Låt hela Skolsverige bli en organisation av ständigt lärande, ständig utveckling, kollegialt samarbete och av forskning som syftar till att utveckla undervisningspraktiken i klassrummen.

  • Se skolan som en del i samhällets infrastruktur.

Från att infrastrukturen varit transporter av fordon, människor och av energi till att bli transport av information. Fibernät och mobilnät är viktiga delar i informations- och kunskapssamhällets infrastruktur, tillsammans med de äldre infrastrukturella artefakterna; vägar, järnvägar och elledningar.

Men nu är det dags att också se distributionen av kunskaper och kompetenser som något vars infrastruktur behöver utvecklas mer i takt med sin tid?

Bland annat är det är för många skolor som inte håller tillräcklig lokalmässig och utrustningsmässig standard. Så, när ni funderar över att satsa hundratals miljarder på 1900-talets infrastrukturer, glöm då inte att avsätta mycket pengar till att satsa på att alla barn i Sverige ska få gå i välbyggda, välanpassade och väl underhållna skolor med tidsenliga lärverktyg och läromedel.

  • Sluta upp med att lägga kraft på att diskutera huvudmannaskapet. Vi har det vi har. Och vi har det vi har för att det var tänkt vara lösningen på de problem som någon upplevde fanns tidigare.

Alla sätt att organisera sig har fördelar och nackdelar. Hur väl en organisationsform lyckas beror på hur väl man lyckas använda fördelarna samtidigt som man minimerar effekterna av nackdelarna. En omorganisation betyder aldrig med naturnödvändighet att alla problem löses. Det är bättre att först tydliggöra de utmaningar som syns idag och sedan göra allt för att överkomma dessa. En omorganisation av hela det svenska skolsystemet skulle ta för mycket kraft från andra viktiga frågor och skulle inte med någon som helst säkerhet betyda omedelbara lösningar på några problem. Alternativt skulle det bara skapa nya problem, andra än idag.

  • Skolan är en del av samhället och samhället är i stark utveckling. Det går vare sig att helt förlita sig uteslutande på ”förr” eller på ”framtiden”. Skolans uppdrag är större än så.

Samhället är i omdaning. Teknikutveckling, globalisering, upplösandet av betydelsen av tid och rum… Skolan måste, likt samhället i övrigt, följa med, såväl i innehåll som i former för lärande och rörande ny teknik. Samtidigt som vi lär om de eviga kunskaper och erfarenheter som skapat samhället av idag. Utveckling är vägen framåt men allt har en historia. Tänk även på det!

Annonser