Framtidens Sverige behöver framtidens skola!

Om framtiden vet vi inte mycket. Hur kan världen och vårt land se ut år 2020, år 2040 eller år 2100?

Jag tror att det kan bli fantastiskt. Men det kommer att krävas mycket. Det kommer att krävas stora anpassningar och helt nya sätt att tänka. En del kan komma att bli jobbigt. Annat blir nog bara roligt.

Människor som bodde i vårt land i början av 1900-talet levde antingen kvar i ett traditionellt bondesamhälle, eller så levde de i det industrisamhälle som börjat växa fram. 1969 såg de, i direktsändning, den första människan landa på månen.

Inte ens fantasin kan hjälpa oss att förutse vad vi som lever idag kan komma att få uppleva under återstoden av vår livstid. Redan idag utvecklas tekniken med en hastighet så hisnande att det är i det närmaste ogripbart för den enskilda människan. En gång i tiden kunde en enskild person känna till stora delar av sitt samhälles samlade vetenskap.

Sverige är i mångt och mycket ett av världens modernaste länder. Vi är ett land som ska ha världens modernaste skola. En skola där kunskaperna alltid ingår i större sammanhang.

I framtidens skola är det kunskapernas användning och bildandet av nya kunskaper som står i fokus. När vi lär oss om historien är det för att bättre förstå vår värld som den ser ut idag och för att bättre kunna möta en ny värld som den kan se ut i morgon. När vi lär oss om naturvetenskap är det för att kunna tänka nya tankar som ska föra vår vetenskap och vår kunskap om vår värld framåt, mot nya upptäckter.

Det finns jättelika utmaningar att möta kring klimathot, fattigdom och konflikter runt omkring på vår jord. Därom råder ingen tvivel. Jag tror och hoppas dock, att vi kan möta och lösa detta med kreativitet och med innovation. Därför är det absolut nödvändigt att noga tänka igenom hur vårt skolsystem ska klara av att utbilda våra barn och unga till att möta en framtid med dessa enorma utmaningar. Men också till att leva i en värld där utmaningarna skapar lika fantastiska möjligheter.

Detta blir en stor uppgift för ett skolsystem som i mångt och mycket bygger på en tradition från en helt annan tid. Från industrisamhället och de speciella behov som detta gav upphov till. Sverige har skapat sitt välstånd genom att utvecklas från ett medeltida bondesamhälle, till en modern industrination och sedermera till en postmodern kunskapsnation. Nu är det dags att utvecklas till framtidens innovationsnation. Vår framtids viktigaste produkt ska vara tankar som ingen annan tänkt, ännu.

Begrepp, föreställningar och organisationsstrukturer som var funktionella på 1900-talet kan inte längre ligga till grund för den skola som ska möta framtiden. Vi behöver tänka om. Vi behöver tänka om mycket.

I framtidens skola blir gruppers samtidiga görande mindre intressant till förmån för individernas unika lärande. Det land vars skola som lyckas organisera sig så att den kan möta och utgå från alla elevers olika behov, drömmar och intressen kommer att bli framgångsrikt.

I framtidens skola bildar kunskaperna helheter som skapar lust att lära sig mer om delarna.

I framtidens skola är kunskaper och förmågor tätt sammanlänkade. För att kunna använda historien till att förstå framtiden behövs kunskaper om hur det en gång var och varför det en gång var som det var. Men inte minst behövs också förmågan att använda denna kunskap till att förstå dagens samhälle och sedan också till att kunna tänka nya tankar om hur det kan komma att se ut i morgon. Det land vars skola kan utbilda elever till att tänka unika tankar om framtiden kommer att bli framgångsrikt.

I framtidens skola arbetar vi med att utveckla kompetenser att förverkliga, genomföra och att göra nya idéer till användbar nytta.

I framtidens skola lär sig eleverna att finna likheter mellan olikheter och att se skillnader mellan likheter. När jag gick i skolan fick vi lära oss att kritiskt granska och bemöta andras åsikter. Istället tror jag det är viktigare att lära sig att sätta sig in i och förstå de tankar som gjort att två människor kommit fram till helt olika ståndpunkter i en fråga, trots att de haft samma underlag för sina ställningstaganden. Det land vars skola lyckas med att lära eleverna att utveckla nya tankar och idéer i skärningspunkten mellan vitt skilda åsikter kommer att bli framgångsrikt.

Framtidsstafetten handlar om att se bortom år 2020. År 2020 borde vi kommit en bra bit på vägen mot framtidens skola. Vägen där kunskapernas helheter syns i alla delarna. Vägen där kunskaper och förmågor är oskiljaktiga. Vägen där vi ständigt låter nya tankar skapa innovationer som löser framtidens utmaningar.

Detta är ett inlägg i Framtidsstafetten, initierad av Framtidskommissionen och projektledd av Twingly. Läs gärna mer och hitta övriga inlägg i bloggstafetten på http://www.framtidskommissionen.se/gastbloggare/

Annonser